Normativa d’activitats de lleure i esportives

Captura

Les activitats d’educació en el lleure i esportives en general, i en particular les que tenen lloc a l’estiu, compten amb una llarga tradició a Catalunya i contribueixen al creixement integral d’infants i joves, així com a la creació d’una societat més responsable i compromesa.

La normativa que les regula és el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure i esportives en les quals participen més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya.

normll1

Pel que fa a les activitats esportives, el Decret només afecta les activitats de vacances del perfil de colònies, casals i rutes, però que tenen un component esportiu important, és a dir: les estades/campus esportius, els casals esportius i les rutes esportives. No afecta, en canvi, les activitats esportives habituals i de durada anual d’escoles, clubs, consells esportius i federacions, ni els esdeveniments esportius.

Resumint, el decret regula les següents activitats:

 • Activitats d’educació en el lleure: casals de vacances, colònies, rutes, acampades, camps de treball
 • Activitats esportives: casals esportius, estades o campus esportius, rutes esportives

Aquesta normativa també especifica quines titulacions ha de tenir l’equip de dirigents, tant els monitors, directors com el personal de suport. I les ràtios que cal complir segons els menors participants. Les ràtios i les titulacions que defineix el decret estan especificades aquí.

La ràtio general és d’1 dirigent cada 10 participants o fracció, amb un mínim de dos dirigents. Si tots els participants són majors de 16 anys el mínim és d’1 dirigent. I si hi ha algun participant menor de 3 anys, la ràtio és d’1 dirigent cada 8 infants o fracció, amb un mínim de dos dirigents.

normll2

Si a l’activitat no hi ha participants menors de tres anys, cal que el 40% dels dirigents tinguin la titulació necessària, en el cas de ser entre 5 i 24 participants, i el responsable serà un monitor/a. Si el grup és de 25 participants o més, cal que el 60% dels dirigents siguin titulats i el responsable serà un director/a.

En el cas que hi hagi participants menors de 3 anys, cal que el 100% dels dirigents tinguin titulació, podent tenir la titulació d’educació en el lleure un 50% d’aquests; per la resta s’admet la titulació d’educació infantil.

Un altre aspecte important és la documentació que cal tenir a punt abans de començar l’activitat:

 • Programa de l’activitat, amb els objectius, calendari, horaris i planificació diària.
 • Autoritzacions signades de tots els participants menors d’edat.
 • Fitxa de salut signada dels participants menors d’edat, on constin possibles impediments físics o psíquics, malalties, medicació, dades actualitzades de l’estat de vacunació…
 • Llista ordenada amb els noms, adreces i telèfons de totes les persones assistents a l’activitat.
 • Targeta d’identificació sanitària dels participants.
 • Comprovants de les pòlisses d’assegurances (a la normativa especifica quines assegurances cal contractar, tant de responsabilitat civil com d’accident).
 • També cal tenir una còpia de la notificació i l’acreditació de les titulacions de l’equip dirigent.

Aquestes activitats han de ser notificades a la Direcció General de Joventut mitjançant un formulari de notificació electrònica, com a mínim set dies abans d’iniciar l’activitat. Si la notificació es fa presencial, cal fer-la com a mínim vint dies abans de l’inici de l’activitat.

Aquest formulari demana informació sobre l’ens que organitza; la persona responsable; les dates, horari i lloc; els dirigents de l’activitat i la titulació que tenen; el nombre i edat dels participants; i altres informacions d’interès.

Cal notificar les activitats que regula el decret i que tinguin una durada seguida de quatre dies o més consecutius, si no hi ha pernoctació; i també les activitats amb pernoctació que tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives.

Tant la normativa com la notificació tenen la voluntat de garantir unes activitats de qualitat i segures per a tots els participants.

Si teniu algun dubte sobre l’organització d’una activitat de lleure o esportiva podeu posar-vos en contacte amb l’Oficina Jove del Baix Penedès (977157157) i amb la Coordinació Territorial de Joventut a Tarragona (977920177).

Certificat de delictes de naturalesa sexual

Quan busquem feina en l’àmbit del lleure o quan la feina requereix treballar amb menors d’edat, ús demanaran el certificat de delictes de naturalesa sexual!!!

Què és aquest certificat?

Des de l’any 2015 les persones que treballen en contacte habitual amb menors tenen l’obligació d’aportar el certificat negatiu conforme no han comès cap delicte d’aquest tipus.

El pot sol·licitar qualsevol persona major d’edat. En cas de ser menors d’edat, hauran d’estar representats pel pare, la mare o el tutor legal. En el cas que la persona no tingui la nacionalitat espanyola, a part del certificat, n’ha d’aportar un del seu país de nacionalitat en el qual s’informi de la manca de delictes de caràcter sexual.

Com aconseguir-lo?

Aquest tràmit és gratuït i s’ha de fer preferentment per mitjans electrònics!!

Per a fer el tràmit electrònicament hi ha diferents recursos:

 • DNI-electrònic: utilitzant un lector específic i amb unes claus vàlides i vigents.
 • Cl@ve PIN: és un sistema d’identificació electrònica basat en l’ús d’una clau escollida per l’usuari i un PIN comunicat a través d’SMS, que té una validesa limitada de 10 minuts. Per poder-lo utilitzar, cal haver-se registrat prèviament al sistema.
 • Cl@ve.Cl@ve permanent: és un sistema d’autenticació que es basa en usuari i contrasenya. Aquest sistema està pensat per a persones que necessiten accedir de forma freqüent als serveis electrònics de l’Administració. Per activar la contrasenya cal haver-se registrat prèviament.
 • Certificat electrònic: podeu consultar els tipus de certificats al web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Un cop disposeu d’un dels sistemes d’autenticació mencionats, ja podeu sol·licitar el certificat des de la Seu electrònica del Ministeri de Justícia, on el podreu generar al moment i actualitzat.

Per altra banda, si voleu fer el tràmit presencialment, el certificat no sempre s’entregarà al moment. Primer us heu de descarregar la sol·licitud i emplenar-la degudament, i presentar-vos a l’oficina del ministeri de justícia a Barcelona amb un document identificatiu vigent.

Per a més informació consulta a la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia.

Vols saber quins serveis t’oferim a la teva Oficina Jove Baix Penedès?


(la música és de Moises Pedrajas segon classificat del concurs “la cançó del Baix Penedès 2011”)

El dia de la informació juvenil a Europa

Saps què és aquest dia i quina importància té?

Aquest passat 17 d’abril va ser el dia de la informació juvenil a Europa, és un dia dedicat a reivindicar la importància d’ajudar als joves en el seu camí cap a l’emancipació i el seu ple desenvolupament com a ciutadans. Pretén, a més, donar a conèixer l’existència dels serveis d’informació per a joves.

Aquesta data ens ofereix l’oportunitat de reforçar els nostres lligams, compartir coneixements i donar a conèixer les nostres iniciatives.

Trobem vàries campanyes per tal de promocionar aquest dia i tot el que implica, però la més significativa seria la European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA), que any rere any realitza activitats per conscienciar de la seva importància i la seva utilitat, podeu trobar més informació aquí.

Què són les oficines joves i els punts d’informació juvenil?

Les Oficines Joves o OJ són equipaments que posen a l’abast de la joventut una xarxa de serveis i equipaments que pretén afavorir el seu procés d’emancipació. Cada OJ coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil d’un determinat territori.

Els Punts d’Informació Juvenil o PIJ són, que com les OJ, equipaments juvenils que gestionen la informació per tal d’oferir serveis d’atenció, orientació i assessorament sobre tots aquells temes que interessen als joves (habitatge, treball, estudis, salut, oci…) i que poden ser presencials, mitjançant consulta telefònica o per correu electrònic. Cal destacar què és un servei personalitzat i totalment gratuït.

Actualment, la majoria dels municipis d’arreu de Catalunya disposen de PIJ, i es pretén ampliar aquest nombre considerablement, podeu trobar tots els PIJ i Oficines Joves actuals aquí.

CAMPS DE TREBALL 2017

Saps què són els camps de treball i què ofereixen?

Són estades d’estiu on es combinen diverses activitats lúdiques i de lleure en combinació amb tasques de servei a la comunitat de qualsevol tipus (protecció de la natura, intervencions en el patrimoni, ajudar a persones…). Són activitats idònies per als joves que contenen un gran valor social i cultural que en relació amb l’entorn local, aposten per la millora dels teus projectes.

Pots col·laborar de forma activa amb un equip de monitors i monitores per assegurar l’acompliment d’objectius, respectant el funcionament i les necessitats del grup; a més, són l’oportunitat perfecta per gaudir del temps lliure i conèixer gent nova de prop del teu entorn.

 

 

Tots els joves catalans compresos entre els 14 i 29 anys podeu participar-hi sempre i quan aquesta sigui la vostra edat abans de l’inici del camp.

Depenent del camp, la durada pot variar entre 15 dies o superior (en cas de tractar-se de camps d’intercanvi en altres zones de l’Estat o l’estranger o el tipus de projecte, país o entitat organitzadora).

En cas d’estar interessat o interessada, el període d’inscripcions ja està obert!! I acaba el 18 d’Abril, així que afanyat si vols participar-hi. Pots fer les inscripcions per internet, i trobar més informació o consultar més detalls aquí.

Formació en el lleure de jove Baix Penedès 2017

Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

És la formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal, incidint explícitament en l’educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos. La sortida professional del monitor/a de lleure inclou campaments, rutes, camps de treball, colònies, entre altres.

La durada mínima del curs és de 310 hores repartides en 150 hores teòriques i 160 hores de pràctiques. Els continguts s’agrupen en 3 mòduls i pràctiques:

Mòdul 1. Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (60h). S’inclouen coneixements sobre com organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el temps lliure.

Mòdul 2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30h). S’inclouen coneixements sobre com actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques educatives de la infància i la joventut.

Mòdul 3. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (60h). S’inclouen coneixements sobre tècniques i recursos educatius d’animació de temps lliure infantil i juvenil.

PRÀCTIQUES. Pràctiques professionals no laborals de dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (160 hores). Per fer les pràctiques, caldrà buscar el centre per un mateix. Des de l’Oficina Jove, podem ajudar a facilitar espais d’educació en el lleure que acostumen a agafar monitors en pràctiques.

Si vols més informació consulta aquí… Per a fer aquest curs cal tenir 18 anys, però per als joves d’entre 16 i 17 anys que el vulguin fer, tenen l’opció de…

Curs de premonitors d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

Aquest permet fer una introducció a la temàtica de l’educació en el lleure i consta de 20h lectives. El curs dóna accés a un certificat d’assistència i molts joves que els agrada, fan de voluntaris en algun esplai fins que tenen l’edat per fer el curs de monitor. També és una manera de seguir aprenent i d’anar-se formant de la mà de monitors titulats.

destacat_monitors

Per als joves que ja tenen el títol de monitor de lleure i una titulació universitària també tenen l’opció de fer…

Curs de director de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

És la formació que prepara l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors.

La durada mínima del curs és de 410 hores, repartides en 290 hores teòriques i 120 hores de pràctiques. Els continguts s’agrupen en 4 mòduls i pràctiques

Mòdul 1. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30h). S’inclouen coneixements sobre com actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques educatives de la infància i la joventut.

Mòdul 2. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (60h). S’inclouen coneixements sobre tècniques i recursos educatius d’animació de temps lliure infantil i juvenil.

Mòdul 3. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius en el lleure infantil i juvenil (120h). S’inclouen coneixements sobre planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil.

Mòdul 4. Coordinació i dinamització de l’equip de monitors i monitores (80h). S’inclouen coneixements sobre com generar equips de personal monitor, dinamitzar-los i supervisar-los en projectes educatius de lleure infantil i juvenil.

PRÀCTIQUES. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (120 hores)

Si vols més informació consulta aquí

També existeixen altres formacions relacionades amb el món educatiu…

Monitor de menjador escolar  / Acompanyant de transport escolar

Les dues donen accés a un certificat d’assistència i la possibilitat d’accedir al món laboral per a realitzar aquestes tasques a través de les empreses que gestionen els menjadors escolars i les línies de transport escolar.

Enguany, des de Jove Baix Penedès, s’ofereixen tots aquests cursos a diversos municipis de la comarca i amb descomptes per als joves menors de 30 anys i per als joves aturats.
Trobareu tota la informació aquí:

cursos_lleure_jbp_17

DIVERSITAT SEXUAL

Imagineu-vos que el grup d’amics cada setmana aneu a sopar a un restaurant, on només fan un plat que us agrada molt a tots. Però un dia un amic se n’adona que li agrada més un altre plat i us demana anar a un altre restaurant on el fan.

Que faríeu? L’acompanyaríeu? Hi aniríeu algun dia per fer-li el favor?diversitat-xapa

Ara poseu-vos en la situació de què en comptes de parlar de menjar estiguéssim parlant d’una festa d’ambient gai i/o lèsbic. I l’amic us demana que l’acompanyeu a una festa d’aquest estil.

Que faríeu? L’acompanyaríeu? Hi aniríeu algun dia per fer-li el favor?

Sovint a pesar que l’entorn d’amistats accepta que un membre tingui una orientació sexual diferent, no rep el suport del grup d’iguals en  situacions concretes. Com per exemple, anar a una festa d’ambient. Tant si és per por que l’etiquetin de gai o lesbiana, com per desconeixement d’aquestes festes.

Coneixes aquests “falsos mites” sobre la diversitat sexual? Que en penses?xapa-taronja

 • Hi ha molt poques persones homosexuals.
 • L’homosexualitat és una malaltia que es pot curar.
 • Totes les noies que juguen a futbol són lesbianes.
 • Els gais tenen moltes parelles sexuals.
 • Les lesbianes són masculines.
 • Els gais són experts en moda.

Aquests falsos mites sovint són acceptats per persones que en desconeixen la informació i sovint generalitzen aspectes que no són certs. No creieu que no hem de jutjar o generalitzar coses que no coneixem?

Cervells masculins i/o femenins?

Sabíeu que alguns estudis diuen que hi hauria un cervell més típicament masculí i un de femení, relacionats amb el gènere? Per exemple, les dones tindrien més habilitats socials i de llenguatge, en canvi, els homes tindrien més habilitats per orientar-se amb un mapa o facilitat per a resoldre problemes matemàtics.

Creieu que és cert? Pot ser que no sempre sigui així?

Realment, hi ha estudis que corroboren aquestes diferències, però cal tenir en compte la plasticitat del cervell. És a dir, qualsevol dona que exerciti la seva capacitat mental per a resoldre problemes matemàtics pot arribar a dominar molt aquesta capacitat. O un home que mostri molt d’interès en les seves relacions socials pugui ser una persona amb molta empatia.xapa-groga

En aquest sentit, creieu que un home amb habilitats més típiques d’un cervell femení, serà gai? O una dona amb un cervell més típicament masculí serà lesbiana?

L’orientació sexual d’una persona no tindria cap relació amb les seves habilitats o capacitats mentals, tant si són típiques d’un home com d’una dona.

Si vols saber on hem debatut aquests aspectes vés al següent enllaç

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL A ALEMANYA

CATAZUBI 2017

Saps que és i quins avantatges té?

La formació professional dual és una modalitat que combina la formació acadèmica en el centre educatiu amb l’aprenentatge de l’activitat en una empresa.

Al Baix  Penedès es busquen joves d’entre 16 i 30 anys que estiguin a l’atur, que no tinguin estudis universitaris però si l’ESO. Interessats a participar en el programa i formar-se en els sectors d’hostaleria, gastronomia, sector sociosanitari i servei a empreses…

A diferència d’altres programes, aquest es realitzaria a Alemanya i els joves que volguessin participar-hi reviren:

Un curs intensiu d’alemany de 450 hores subvencionat.

Un cop a Alemanya, la formació professional, senes cap cost, i tindrien un contracte de pràctiques en una empresa, amb una remuneració suficient per viure-hi.

El curs s’iniciaria a l’agost del 2017 i l’estada a Alemanya duraria 3 anys. 

Inscriu-te a la sessió informativa!!!  en aquest enllaç i descobreix-ne més detalls!!!

Dimarts 31 de gener a les 10.30 a l’Escola de Música Pau Casals, al Vendrell. 

img12

img18

img24

I després de l’ESO què?

cartell-posteso17

Tens dubtes sobre que estudiar després de l’ESO?

Decidir què estudiar i de què vols treballar no és gens fàcil. Quan s’ha d’escollir quins estudis fer, hi ha diferents factors (habilitats, competències, personalitat, valors…) que s’han de tenir en compte en aquest procés.

Et coneixes a tu mateix i saps com pots aprofitar aquests factors a favor teu?

Tots podem tenir diferents condicionants (socials, familiars, personals, educatius, econòmics…) que ens influeixin en l’elecció dels estudis o professió.

Coneixes quins són i si et poden influir en el procés d’elecció?

Un cop a acabada l’ESO hi ha moltes possibilitats formatives i rutes diferents per arribar a la professió desitjada.

Tens clar quins estudis vols fer, però no saps quins passos has de seguir?

Coneixes les diferents modalitats de batxillerat que hi ha?

Saps quins cicles formatius pots estudiar?

Vols saber que pots fer sense l’ESO aprovada?

A les xerrades d’orientació acadèmica i professional que es faran en diferents instituts de la comarca, dirigides a pares i alumnes de 3r i 4t d’ESO, et podem resoldre els dubtes que et puguin sorgir i ajudar-te a orientar-te en aquest procés.